• Beste leden van SV Noordeloos,

  Hierbij ontvangt u de uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering op 30 november 2023.
  U bent vanaf 21.00 uur van harte welkom in onze kantine.

  Agenda ALV:
  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2022
  3.Ingekomen stukken
  4.Vaststellen definitieve agenda
  5. Verslag algemeen
  - Senioren
  - Jeugd
  6. Terrein
  7. Financiën
  - Verslag penningmeester
  - Verslag en verkiezing kascommissie
  8. Bestuursverkiezing
  - Mark Vonk (herkiesbaar)
  - Mark Maasland (niet herkiesbaar)
  9. Aankomende activiteiten
  10. Rondvraag
  11. Afsluiting

  Daarnaast willen we u graag informeren over het innen van de achterstallige contributie. Deze is vanaf april 2023 door interne miscommunicatie niet meer geïnd.
  Hierdoor wordt de maandelijkse contributie tweewekelijks geïnd tot we weer bij zijn. De jaarlijkse contributie van 2022-2023 is in oktober geïnden de contributie van 2023-2024 zal begin 2024 geïnd worden en vanaf volgend seizoen bij de aanvang van het seizoen.

  We hopen op uw begrip.

  Het bestuur van SV Noordeloos